ساخت سقف گلخانه

گلخانه فنلو دارای سقف خود نگهدار است 

بيشتر بخوانيد
« X»
  • ساخت سقف گلخانه

اين باعث زهكشي جداگانه ي تعرق و آب باران مي گردد.

ميله هاي سقف به آبراهه جعبه متصل مي شوند. پايداري ميله ي سقف به طور كلي براي سازه ي سقف خيلي مهم مي باشد.

از اينرو، مراحل خاصي در كارخانه ي دالسم انجام مي شوند كه با دقت ميليمتري تعيين مي كنند كه چگونه ميله هاي سقف بايد قرار داده شوند و در جاي خود در هنگام نصب ثابت شوند.

 

سقف يك گلخانه ي Venlo خود حمايت كننده است و از آلومينيوم ساخته مي شود. آبراهه جعبه ي آلومينيومي يك عنصر سازه اي به شمار مي رود.


طراحي اين حقيقت را به حساب مي آورد كه يك تميز كننده سقف گلخانه و يا شاتل تعميري مي تواند از آبراهه حركت داده شود و يك ريل سرويس مي تواند به انتهاي آبراهه متصل شود. آبراهه آب باران را جمع آوري مي كند و آن را به پايين شيب به سمت انتهاهاي سراشبي شيرواني انتقال مي دهد. همچنين آبراهه تعرقي كه در آبراهه در بخش داخلي گلخانه جمع آوري شده است را نيز جمع آوري مي كند. 

با ما در تماس باشيد

ما هر چه سريع تر با شما ارتباط برقرار خواهيم كرد

خواندن در ما بیانیه حریم خصوصی چگونه اطلاعات شخصی شما را اداره کنیم

موافقمakkoord
Back to Top